Kiralama Sözleşmesi

loading

KUR HESAPLA

Kiralama Sözleşmesi (tr)

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

MADDE – 1 TARAFLAR:

 

1.1  KİRAYA VEREN:

Unvanı                                          : MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.

Vergi Dairesi ve Numarası        : Pendik - 125 036 0987

Adresi                                          : Bahçelievler Mah. Leman Sok. No:16/4

              Pendik/İstanbul

 (Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır).

1.2  KİRACI:                                     İşbu sözleşmenin 1.Sayfasının A1, A2 ve A3 Kısımlarında belirtilen Kişi veya Kişiler (Bundan böyle KİRACI olarak anılacaktır).

MADDE – 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

KİRACI’nın A10’da nitelikleri belirtilen aracı, A11’de belirtilen tarihler arasında KİRAYA VEREN’den kiralamasıdır.

MADDE – 3 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Sözleşme, iş bu sözleşmenin 1.sayfasında madde A11’de belirtilen tarihler arasındaki sürede geçerlidir.

MADDE – 4 KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

 

4.1-           Kira bedeli, sözleşmenin 1.Sayfasındaki A13’de belirlenen günlük ücret (+ KDV)’in aracın KİRACI’ya tesliminden KİRACI tarafından KİRAYA VEREN’e iade edilinceye kadar geçecek süre ile çarpılması sonucu hesap edilecek tutardır.    

4.1-1.     Kira bedeli KİRACI’nın aracı talep ettiği tarihte ya Nakit ya da KİRAYA VEREN’in İŞ BANKASI TUZLA TİCARİ ŞUBESİ (Şb. Kodu: 5245) IBAN: TR92 0006 4000 0011 4760 0052 45 numaralı hesabına havale, EFT veya sözleşmedeki A15’de belirtilen Kredi kartından mail order (Kartsız İşlem) olarak ödeyecektir. Mail orderda banka oranları uygulanır.

4.2-           Aracın teslim tarihinde ödeme yapılmaz veya KİRACI kira süresi konusunda bir uzatım talep ettiği takdirde uzatım süresine ilişkin ödeme uzatım tarihinde peşin olarak ödenmesi gerekeceğinden KİRACI belirtilen tarihlerde ödeme yapmaz ise TBK.117/2. ya da ilgili maddesi kapsamında ihtar çekilmesine gerek olmadan temerrüde düşeceğini kabul eder. KİRAYA VEREN, KİRACI’ya herhangi bir ihtar ve uyarı yapmaksızın fatura tarihi ile ödeme tarihi arasındaki gün farkı için ödeme ile beraber istenen cezai tazminat niteliğinde “vade farkı faturası” düzenleyerek gönderecektir. Vade farkı faturalarında, fatura tutarı üzerine günlük %2 (Yüzdeiki) vade farkı işletilecektir. KİRACI “Vade farkı” faturalarını, fatura tebliğ tarihini takip eden 7 (Yedi) iş günü içerisinde KİRAYA VEREN’in belirttiği banka hesabına ödeyecektir. Ayrıca KİRACI, vade farkı faturalarına “zamanında ödeme yapıldığı itirazı hariç” herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. TBK.315 ya da ilgili hükümler saklıdır.

MADDE – 5  KİRALANAN ARACIN TESLİMİ VE KULLANMAYA YETKİLİ KİŞİLER:

 

5.1-           Araç KİRACI’nın talep ettiği tarih ve adreste bizzat KİRACIYA veya bildireceği kişilere teslim edilecektir.

5.2-           KİRACI kiraladığı aracı KİRAYA VEREN’in ofis veya şubesinin bulunmadığı bir yere talep ederse KM başına (0,30.-EURO+KDV) hizmet bedelini aracın KİRACI’ya teslim edilmesi ve KİRACI’dan teslim alınmasını ayrı ayrı değerlendirilerek ödemek zorunda olduğunu kabul eder.

5.3-           KİRACI aracı teslim almaya yetkili kıldığı kişi ya da kişilerin ad/soyadlarını, ehliyet fotokopilerini ve yetkili kılındıklarına dair yazılı beyanını, araç tesliminden önce KİRAYA VEREN’e gönderecektir. Teslimat esnasında KİRACI’nın yetkilendirmiş olduğu kişi ya da kişilerin teslim yerinde bulunmaması durumunda da KİRACI tarafından yetkilendirilmiş şahıslardan veya KİRACI’nın herhangi bir yetkilisinden gelen e-mail ya da ıslak imzalı evrak ile de aracın teslim edilebileceği ve bu teslimatın KİRACI’nın yetkilisine yapılmış olarak kabul edileceğini, KİRACI’nın bu teslimatlar ile ilgili hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.4-           KİRACI, kiralanan aracı bizzat kendisi veya sözleşme yapılırken teslim almaya ve kullanmaya yetkili olarak bildirdiği ve sözleşmede A2 ve A3’de yazılı kişiler tarafından kullanılacaktır. Ancak KİRACI aracı sosyal güvenlik bildirimi (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR veya KİRACI’nın yürürlükteki imza sirkülerinde belirlenen kişiler) yapılmış ve bu statüsü devam eden kendi Liyakatli personeline kullandırabilecektir. KİRACI’nın burada belirtilen şahıslar haricindeki kişilere aracı kullandırması akde aykırılık teşkil eder ve KİRAYA VEREN için bu sözleşmedeki diğer hakları yanında fesih sebebidir.

5.5-           KİRACI, KİRALANAN aracı bizzat görüp gerekli kontrolleri yaptığını, KİRALANAN aracın sözleşme tarihindeki durumunu gösteren hususların belirtildiği A6’daki kısımlardaki hali ile teslim aldığını ve kullanmaya elverişli halde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE – 6  KİRACI’NIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

6.1-           İşbu sözleşme ile KİRACI, kiralanan aracı kendi malvarlığı değerlerine gösterdiği özene denk bir özenle kullanacaktır.

6.2-           KİRACI, kiraladığı aracı işbu sözleşme şartlarına uygun olarak T.C. sınırları içerisinde sözleşmeden doğan hak ve sorumlulukları doğrultusunda kullanmayı ve bu kullanma karşılığı sözleşmede belirtilen kira bedellerini ödeyeceğini kabul eder.

6.3-           İşbu sözleşme ile kiralanan aracın KİRACI’ya teslimi ile teslim tarihi ve saatinden itibaren kiralanan aracın fiili hakimiyeti tam olarak KİRACI’ya geçmiş olduğundan Karayolları Trafik Kanununa göre işleteni KİRACI’dır. Mer’i mevzuatta tanımlanan “Araç işletenin sorumluluğuna ilişkin tüm borç ve yükümlülükler aracın teslimine müteakip’’ KİRACI’ya intikal edecektir.

6.4-           İşbu kira konusu araca takılacak (TTS, OGS, HGS ve Özel işletmelere ait tüm geçişler vs.) gibi uygulamalar için yapılacak sözleşmeler KİRAYA VEREN tarafından verilecek izin dâhilinde KİRACI adına yapılacaktır. Bu ve benzeri sözleşmelerin tüm giderleri ile kira konusu aracın kira süresince kullanımından kaynaklanan tüm otopark, köprü, otoyol vs. gibi harcamalar ve masraflar KİRACI tarafından ilgili ödeme noktalarına zamanında ödenecektir.

6.5-           Sözleşme süresince ve sonrasında KİRAYA VEREN’e ulaşan trafik para cezaları vs. KİRACI’ya ait olup, KİRAYA VEREN tarafından ödenerek KİRACI’ya rücu edilecektir. KİRACI bunu ödemeden imtina edemez.

6.6-           KİRACI’nın kiraladığı araçta bulunması zorunlu teçhizat dışındaki talepleri, KİRAYA VEREN’in yazılı onayı ile KİRACI tarafından bedelinin ödenmesi durumunda KİRAYA VEREN tarafından karşılanacaktır. Yangın söndürme cihazının kiralama süresince çalışır durumda olmasını sağlamak KİRACI’nın sorumluluğundadır.

6.7-           KİRACI’nın kullanımında iken kesilen her türlü Trafik, HGS, OGS ve Özel işletmelere ait geçişlerden kaynaklanan ve KİRACI’ya elden tebliğ edilen cezalar yasal ödeme süresi içinde KİRACI tarafından ödenecek ve ödeme makbuzunu KİRAYA VEREN’e ödeme yaptığı tarihte ibraz edecek veya bildirecektir. KİRACI, Ödeme makbuzunu ibraz etmediği takdirde KİRAYA VEREN tarafından yapılan ödeme mükerrer dahi olsa KİRACI’ya fatura edilecektir. KİRACI bu ödemeyi yaptığı iddiasıyla KİRAYA VEREN’e ödemekten imtina edemez.

6.8-           KİRAYA VEREN’e tebliğ edilen her türlü Trafik, HGS, OGS ve Özel işletmelere ait geçişlerden kaynaklanan cezaları ödeyecek ve ödeme makbuzunu KİRACI’ya ulaştıracaktır. KİRAYA VEREN’in araç maliki sıfatı ile cezayı ve varsa gecikme cezasını ödeme durumunda kalması hallerinde (aracın satılması, muayenesi, temiz kâğıdı alınması için borç sorgulaması sırasında ödediği ceza bedelini ve varsa gecikme ceza bedeli vs.) tüm zararlarını KİRACI, KİRAYA VEREN’e derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9-           Uzaktan kumandalı anahtarın (KİRACI’ya verilen yedek anahtar veya anahtarlarının) kullanılmaz hale gelmesi veya kaybedilmesi durumunda yenisinin çıkarılması için ödenecek bedel KİRACI tarafından karşılanacaktır. KİRACI ödemeyi yapmaz ise ödeme KİRAYA VEREN tarafından yapılarak %20 (Yüzdeyirmi) fazlası ile KİRACI’ya fatura edilecektir. KİRACI faturanın kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içinde ödemeyi yapmadığı takdirde temerrüde düşmüş sayılacak olup bu tarihten sonra ödeme tarihine kadar alacağa ticari avans faizi uygulanacaktır.

6.10-       Kiralanan araç ile ilgili evrak, plaka, anahtar vs. kaybolması halinde yapılacak iş ve işlemlerin tüm masrafları ile birlikte eksiklik giderilinceye kadar geçecek süre içinde KİRACI aynı şekilde kira bedelini ödeyecektir. KİRACI bu durumlarda ikame araç talep ettiği takdirde, ikame aracın kira bedelini de yine bu sözleşmede belirtilen kira bedelleri üzerinden ayrıca KİRAYA VEREN’e ödeyecektir.

6.11-       KİRACI işbu kira konusu aracı KİRAYA VEREN’in yazılı izni olmadan hiçbir modifikasyon veya üst yapı yapamaz

6.12-       Aracın üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRAYA VEREN’in ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir.

6.13-       KİRACI aracın kullanma kılavuzunda veya aracın markasının belirlediği periyodik bakım zamanları geldiği takdirde KİRAYA VEREN’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim yapılmadığı takdirde aracın zorunlu periyodik bakımlarının yapılmaması sebebiyle garanti kapsamından çıkarılması durumunda KİRAYA VEREN’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur. 

6.14-       KİRACI, İş bu sözleşmeden doğan kira bedeli faturasını KİRAYA VEREN’in hesaplarına yatırması ile birlikte bu aracı kendi teslim almamış olsa dahi bu sözleşmenin yükümlülüklerini kabul etmiş olacaktır.

6.15-       KİRACI kiraladığı ticari araç ise Karayolları Trafik Kanunu ve işbu sözleşme süresince yürürlükte olacak tüm TCK çerçevesinde kiralanan aracın kullanılması, trafiğe çıkabilmesi, ticari amaç olarak kullanılabilmesi için sürücülerin veya KİRACI’nın alması gerekli tüm yetki, izin, onay, yeterlilik belgelerini (SRC ve Psikoteknik ruhsat, tescil belgeleri vs.) almayı ve bunlarla ilgili her türlü işlemi eksiksiz olarak yapmayı ve bu kapsamda gerekli tüm giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE – 7  KİRAYA VEREN’İN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

7.1-           KİRAYA VEREN, kiralanan aracı arızasız kullanıma elverişli halde işbu sözleşmede belirlenen şekilde KİRACI’ya teslim edecektir.  

7.2-           Kiralanan aracın Zorunlu Trafik Sigortaları, yasal mevzuattan kaynaklanan artışlardan dolayı yapılacak Trafik Sigorta Zeyilnameleri KİRAYA VEREN tarafından yaptırılacaktır.

7.3-           Motorlu taşıt vergisi KİRAYA VEREN tarafından ödenecektir.  

7.4-           Yasal mevzuat gereği yaptırılması zorunlu diğer sigorta ve ödenmesi gereken vergiler KİRAYA VEREN tarafından ödenecektir.

7.5-           Aracın kullanma kılavuzunda veya aracın marka firmasının belirttiği bakım zamanları KİRAYA VEREN tarafından yaptırılacaktır.  

7.6-           KİRAYA VEREN, kiralanan aracın; ruhsatı, kullanım kılavuzu ve Karayolları Trafik Kanunu uyarınca bulunması zorunlu teçhizatı (trafik seti, yangın söndürme tüpü, zincir) ile birlikte KİRACI’ya teslim edilecektir.

MADDE – 8  DEVİR, ALT KİRA, YASAK İŞLER VE SORUMLULUK:

 

8.1-           Devir ve Alt Kira;

Kiracılık sıfatı, KİRACI’nın şahsı ile kaim olup KİRACI aracı hiçbir şekilde kısmen dahi olsa üçüncü kişilere kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, teminat olarak gösteremeyecektir.

8.2-           Yasak İşler;

8.2.1-      KİRACI, iş bu sözleşme gereği kiralanan aracı yurt içinde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiş olduğundan aracı hiçbir sebeple yurtdışına çıkartmayacaktır.

8.2.2-      KİRACI, kiraladığı aracı yasal olmayan işlerde, özensiz, üçüncü şahısların güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ve trafik kurallarına aykırı olarak kullanmayacaktır.

8.2.3-      KİRACI, kira konusu aracı, Gümrük yasaları ve ateşli silahlar mevzuatı başta olmak üzere TCK ve yönetmeliklerine aykırılık teşkil edecek şekilde taşınması suç olarak belirtilen eşyaları taşımayacak ve/veya diğer gayrikanuni işlerde kullanmayacak ve kullandırmayacaktır.

8.2.4-      Yarış, hız denemesi, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi yerlerde ve amaçları dışında veya tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanmayacak ve kullandırmayacaktır.

8.2.5-      Uykusuz, beyin refleksleri ve hareket kabiliyetlerini azaltan veya uyuşturan emsali ilaçlar vs. maddeler almış kişileri uyuşturucu etkisi altında ya da alkollü olduğu hallerde kesinlikle otomobili kullanmayacak veya kullandırmayacaktır.

8.3-           Sorumluluk ve Yaptırım;

8.3.1-      Yukarıda sayılan haller ve burada sayılmasa dahi yasa ve mevzuat hükümlerine aykırı her türlü kullanımdan kaynaklanan haller, iş bu sözleşmenin fesih sebebi olup, bu hallerden herhangi birinin KİRAYA VEREN tarafından tespiti halinde Araç Kiralama Sözleşmesi haklı sebeple fesih yapılmış sayılacaktır.

8.3.2-      Sözleşmenin feshi halinde KİRACI, kiraladığı aracı derhal iade ederek sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarının tamamını gerek KİRAYA VEREN’e gerekse de ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA karşı eksiksiz ve tam olarak yerine getirecektir.

8.3.3-      KİRACI, kiraladığı aracı derhal iade etmediği takdirde KİRAYA VEREN kendisinde bulunun yedek anahtar ile KİRACI’ya haber vermeksizin kiralanan aracı tespit ettiği mahalden almak hak ve yetkisine sahiptir.  

MADDE – 9  KİRALANAN ARACIN ARIZA VE DİĞER HER TÜRLÜ HASARI SONUCU MEYDANA GELEN ZARARLAR İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN ZARAR HALLERİ VE SORUMLULUK:

9.1-Kiralanan Aracın Arıza Halleri ve Sorumluluk;

9.1.1-      Kiralanan araçta meydana gelen arızalar KİRACI’nın kusurundan kaynaklanmıyor ve garanti kapsamında giderilebiliyor ise KİRACI tarafından KİRAYA VEREN’e derhal bildirilmek kaydıyla, arıza KİRAYA VEREN tarafından giderilecektir. Bu tür durumlarda KİRACI’ya asistan araç temin edilecektir. 

9.1.2-      Kiralanan aracın kullanıcı hatası ile harici etkenlerden ve sair sebeple oluşacak özensiz ve kötü kullanımı sonucu meydana gelecek arıza hallerinde KİRACI gerekli tedbirleri derhal alacak, ayrıca KİRAYA VEREN’i 444 99 64 numaralı telefonundan arayarak durumdan haberdar edecektir. Bahse konu hususlar burada sayılanlar ile sınırlı olmayıp aşağıda genel olarak sayılmıştır. Şöyle ki;

a)      Patlamış lastik üzerinde kullanıma devam ederek lastik, jant ve diğer ön takım komponentlerine zarar verilmesi,

b)      Üretici firmanın önerdiği benzin veya mazot kullanılmalı. Dizel araçta EURO DİESEL yakıt kullanılmalıdır. Hatalı yakıt kullanımı sonucu yakıt pompası, enjektör değişimi ve buna bağlı diğer bütün aksamlar, ayrıca yakıt sistemi onarımları,

c)      Araç hararet yapmasına rağmen kullanıma devam ederek, motor hasarı oluşması,

d)      Jant kapaklarının kırılması veya kaybolması,

e)      Kar zincirinin yanlış kullanımı sonucu, fren sistemi elemanlarına (Örneğin; ABS sensör kablolarına, çamurluk ve davlumbazlara) zarar verilmesi.

f)        Havalandırma kanalları, kapı açma kolları ve torpido kapağının kırılması,

g)      Radyatöre gelen yabancı cisimler sonucu oluşacak delinme, kırılma (Kapsama girdiği halde araç kullanılmaya devam edilirse) motorun hararet yapıp hasarlanması.

h)      Üretici firma önerdiği bakım Km’sinden önce gereken parça değişim işlemleri veya bakımları vs. (Yetkili servis tarafından verilecek rapora göre).

9.1.3-      Kiralanan araçta yukarıda (9.1.2) belirtilen ve bunlara benzer sebeplerle oluşacak arızaların giderilmesi için;

  • Arıza sebebiyle yapılacak her türlü gider KİRACI tarafından karşılanacaktır.
  • Kira bedelleri tamir süresi içinde işlemeye devam edecektir.
  • KİRACI’ya asistan araç tahsisi yapılmayacaktır.
  • KİRACI asistan araç isterse ayrıca bedelini ödemek kaydı ile kendisine asistan araç verilebilir.

9.2-           Kiralanan Aracın Kaza Sebebiyle Hasarı, Üçüncü Kişilere Verilen Zarar Halleri ve Sorumluk;

9.2.1-      KİRACI kaza sonucu veya herhangi bir şekilde oluşacak her türlü hasar hallerinde Kara Yolları Trafik Kanunu ve ilgili TCK çerçevesinde gerekli tüm iş ve işlemleri derhal yerine getirecek olup ayrıca derhal KİRAYA VEREN’i durumdan haberdar edecektir.  

9.2.2-      KİRACI; kaza sonucunda, sigorta şirketleri tarafından talep edilen ve aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak temin etmiş olacaktır. Bu kapsamda KİRACI tarafından temin edilmesi gereken belgeler şöyledir,

  • Trafik Kaza Tespit Tutanağı (İlgili mevzuat gereğince usulüne uygun olarak düzenlenecek veya ilgili görevliler tarafından düzenlemiş her nüshası ıslak imzalı olacak şekilde),
  • Olay Yeri ve araçtaki hasarı net bir şekilde gösterecek çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflar veya kamera görüntüleri,
  • Alkol raporu,
  • Kazaya Karışan sürücülere ait ehliyet fotokopisi,
  • Kazaya karışan araca ait ruhsat fotokopileri,
  • Kazaya karışan araca ait sigorta poliçe fotokopileri

9.2.3-      Kaza sonrasında gerek kiralanan aracı gerekse de ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE verilen her türlü maddi ve manevi zararların tamamının sorumlusu işleten sıfatı ile KİRACI olacak ve KİRAYA VEREN’in bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. KİRAYA VEREN herhangi bir sebeple üçüncü şahıslara veya sigorta şirketlerine tazminat ödemek durumunda kalırsa KİRACI, bu tazminatı, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti gibi her türlü ek masrafları ile birlikte KİRAYA VEREN’in talep ettiği tarihte ödeyecektir. Söz konusu kazalar sebebi ile 3.Kişiler nezdinde gerçekleşen zararlar ile ilgili olarak KİRACI’nın sorumluluğu zorunlu mali mesuliyet sigortası limitlerinin üzerinde kalan miktarlar kadardır. Şu kadarki; zorunlu mali mesuliyet sigortası sureti ile karşılığı ilgilisine ödenmiş zararlar sebebi ile ilgili sigortacı tarafından KİRAYA VEREN’e rücu davası açılmasını takiben KİRAYA VEREN’in tazminat ödemek durumunda kalması halinde KİRACI, KİRAYA VEREN’in bundan kaynaklanan tüm zararlarını (bu ve buna benzer her türlü davanın takibi için KİRAYA VEREN harcamak zorunda kaldığı avukatlık giderleri ile her türlü yol, konaklama, iaşe ve benzeri giderleri ile dava masrafları dahil) karşılar.

9.2.4-      KİRAYA VEREN’in talebine rağmen KİRACI ödemeyi yapmadığı takdirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek sürede hesaplanacak ticari avans faizi ile birlikte ödeyecektir.

9.2.5-      KİRAYA VEREN; Sigorta poliçe limitleri dâhilinde sigorta şirketlerinden talep edilebilecek hususlara ilişkin iş ve işlemler konusunda gerekli müracaatları yapacaktır.

9.3-Hasar Sebebiyle Değer Kaybı Ve Sorumluluk;

9.3.1-      KİRACI, aracın kaza veya herhangi bir sebeple aracın hasarlanması neticesinde meydana gelen değer kaybından kusuru oranında sorumlu olacaktır.

9.3.2-      KİRACI, üçüncü kişilere verilen hasarlar sebebiyle üçüncü kişiler veya sigorta şirketleri tarafından değer kaybı sebebiyle talep edilecek bedelleri talep tarihinde derhal ödeyecektir.

9.3.3-      Değer kaybı bedelinin belirlemesi KİRAYA VEREN Tarafından Hazine Müsteşarlığına ve/veya Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine bağlı eksper tarafından belirlenecek olup bir rapor doğrultusunda Eksper masrafı ile birlikte KİRACI’ya Fatura edilecektir.

9.4-Sigorta Genel Koşulları;

9.4.1-     İş bu sözleşmede kiralan araç için A4’de belirtilen tutar kadar hasar muafiyeti uygulanacaktır. Araç herhangi bir hasara uğraması durumunda A4’de belirtilen hasar tutarların altında olan hasarlar Kiracının Sorumluluk Payıdır. Hasar Miktarı A4’de belirtilen muafiyet bedelinin üzerine çıkması durumunda, KİRACI Gerekli evrakları tam ve eksiksiz olsa dahi A4’de belirtilen tutar kadar sorumlu tutulur.

9.4.2-     KİRAYA VEREN Üçüncü şahıslara karşı sigortalamayla ilgili olarak yasal zorunluluğu yalnızca trafik sigortasından ve trafik sigortasının limitleri doğrultusunda sorumludur. KİRACI herhangi bir kaza sonucunda, herhangi üçüncü bir kişiyi veya kişileri yaralaması, öldürmesi veya malına maddi zarar vermesi durumunda, KİRACI resmi olarak belirtilmiş olan trafik sigorta limitleri doğrultusu kapsamında faydalanır. (Mülkiyete gelebilecek zararlarda Trafik sigortası kapsamındaki limitler geçerlidir.)

9.4.3-     KİRACI, kiraladığı aracın lastiklerinin, camlarının ve farlarının hasar muafiyetinde olduğunu kabul eder. Bu parçalardan herhangi birine zarar gelmesi durumunda hasar bedelini KİRAYA VEREN’e ödemekle yükümlüdür.

9.4.4-     KİRACI herhangi bir ölümlü kazada ya da yaralanmalarda ilgili sigorta şirketinden ve KİRAYA VEREN’'den herhangi bir tazminat talep edemez.

 

MADDE – 10 KİRALANAN ARACIN TAMAMI VEYA BİR KISIM PARÇALARININ ÇALINMASI:

10.1-       KİRACI, araç ve parçalarının çalınmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

10.2-       KİRACI’nın herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRAYA VEREN’e ibraz edilecektir.

10.3-       Söz konusu raporların 3 (Üç) iş günü içerisinde verilmemesi veya olayın KİRACI’nın ihmal ve kusurundan kaynaklanması veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta Reasürans Şirketler Birliği kasko/sigorta genel şartları kapsamında olmaması durumunda  (sayılanlarla sınırlı olmaksızın; örnek olarak araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz/fatura olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi, emniyeti suiistimal vs. hallerde) veya aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği durumlarda KİRACI aracın veya araç parçalarının/donanımlarının kasko bedellerini derhal KİRAYA VEREN’e ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRACI işleyen kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRAYA VEREN’in uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır.

MADDE – 11 KİRALANAN ARACIN İADESİ:

11.1-       Kiralanan araç teslim alındığı yere iade edilecektir. İade yerinden başka bir yerde teslim edilecekse KİRACI her bir km için (0,30.-EURO+KDV) nakil bedeli KİRACI tarafından ödenir.

11.2-       KİRACI, KİRAYA VEREN’e sözleşmenin bitiş tarihinde veya sözleşmenin KİRAYA VEREN tarafından KİRACI’nın yükümlülüklerine aykırı davranması vs. herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde aracı derhal iade edecektir. Sözleşmenin feshi tarihinde araç iade edilmezse fesih tarihinden itibaren gecikilen her gün için aracın kira bedelinin bir günlüğüne tekabül eden kira bedelinin 3 (Üç) katı tutarında her gün için kira bedeli ödeyecektir. Aracın hukuka uygun teslimine kadar cezai şart işlemeye devam edecektir. KİRAYA VEREN, aracın iade edilmemesi nedeni ile suç duyurusunda bulunabilecektir.

11.3-       Kiralanan aracın kiralandığı andaki gibi temiz ve bakımlı olarak iadesi gerekmektedir. Aracın sözleşme sonunda iadeleri sırasında, olağan kullanımından kaynaklanan eskimelerinden KİRAYA VEREN, KİRACI’yı sorumlu tutmayacaktır. Ancak kullanım esnasında (çizik, vuruk, sürtme, sigara yanığı vs. hasarlar gibi) her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup bedelini öder. Koltuk yüzünün yırtık ya da sigara yanıklarında onarımının mümkün olmadığı durumlarda ise koltuk değişim ya da yüz değişim bedeli KİRACI tarafından ödenecektir.

11.4-       Araç, KİRACI’ya asıl, yedek anahtarı (veya anahtarlar) ile birlikte teslim edilmiş ise, aracın iadesi sırasında asıl ve yedek anahtarın her ikisi de KİRAYA VEREN’e iade edilecektir. Anahtarlardan birinin dahi iade edilmemesi halinde kilit sisteminin değişmesi veya yedek anahtarın yaptırılması için gerekli tüm masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Anahtarın kaybolması, kırılması vs. durumlarda tamirat veya yeniden yapılma süresince asistan araç tahsisi yapılmaz ve kira bedeli KİRAYA VEREN’e ödenmeye devam eder.

11.5-       Aracın iadesinde aracın teslim edildiği andaki ekipmanı ile iadesi (trafik seti, yangın söndürme tüpü, zincir vs.) gerekmektedir. Eksik ekipmanın piyasa bedelini KİRACI öder.

11.6-       Kira dönemi sonunda, aracın iadesi sırasında araca eklenen, yapıştırılan logolar, ilave ve ekipmanlar KİRACI tarafından sökülecek ve araç teslim alındığı gibi temiz iade edilecektir. Aksi takdirde bu logo, ilave ve ekipmanların temizlenmesine tüm malzeme ve işçilik giderleri olarak araç başı (KİRAYA VEREN’in fazlaya ait hakları saklı olmak kaydı ile) 100.-(YÜZ) EURO+KDV, KİRACI tarafından derhal KİRAYA VEREN’e ödenecektir.

11.7-       Sözleşmenin sona ermesi veya her türlü fesih hallerinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmadan KİRACI, KİRAYA VEREN’in el koyma hakkına şimdiden gayrikabili rücu olarak muvafakat eder ve KİRAYA VEREN’den bu nedenle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikâyet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE – 12 GİZLİLİK İLKESİ, BİLDİRİMLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

12.1-       KİRAYA VEREN ve KİRACI, işbu sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder. İşbu bilgilerin sözleşme tarafları ve çalışanları tarafından 3. Kişilere ifşa edilmemesini taahhüt eder. Bu gizlilik taahhüdü, sözleşme sona erse veya iptal edilse dahi 2 (iki) yıl boyunca geçerliliğini muhafaza eder.

12.2-       Taraflardan herhangi birisinin diğer tarafa göndereceği bildirimlerde, işbu sözleşmede yazılı bulunan adresler geçerlidir. Bu adreslerin değiştiği diğer tarafa yazılı olarak veya noter vasıtasıyla bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, ilgili tarafa tebliğ edilmiş sayılır.

12.3-       İşbu sözleşme karşılıklı iyi niyet ve dayanışma ilkelerine göre tanzim edilmiş olmakla birlikte, uyuşmazlıklar halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.4-       Bu sözleşmenin tüm nüshalarında KİRACI’nın kredi kartı numarası bulunabilir. KİRACI’ya teslim edilen suretin KİRACI tarafından kaybedilmesi veya kira sonunda araç içerisinde unutmasından ya da kaybolmasından kaynaklı 3. Kişilerin herhangi bir kötü kullanımdan doğan zarar ve ziyandan KİRACI, KİRAYA VEREN’i sorumlu tutamaz

MADDE – 13 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BÖLÜNEBİLİRLİK:

13.1-       İşbu sözleşmenin herhangi maddesinde yapılacak değişiklikler sadece yazılı olarak yapıldığı ve taraflarca imzalandığı sürece hüküm ifade eder. Bu sözleşmenin bir hükmünü, geçici veya sürekli olarak farklı uygulanması, sözleşmedeki o hükmün değiştiği anlamına gelmez ve tarafların, sözleşme hükümlerinin aynen uygulanmasını talep etme hakkı her zaman mahfuzdur.

13.2-       Bu sözleşmenin herhangi hükmünün, emredici kurallara aykırı olması halinde diğer hükümleri geçerliliğini korumaya ve taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

MADDE – 14 KİRACI TEMERRÜDÜ, FESİH HAKKI VE CEZAİ ŞART:

14.1-       KİRACI, kira sözleşmenin bitiminde önce aracı iade etmek istediği takdirde KİRAYA VEREN’e kalan süreye ilişkin kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

14.2-       KİRACI, sözleşme gereği kira paraları ve diğer borçlarını sözleşmede belirtilen şekilde ödemediği ve yerine getirmediği takdirde ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek kalmadan temerrüde düşer.

14.3-       Kira parasını ve diğer ödemelerin temerrüdü halinde kira parasını faiz ve ferileri ile birlikte ödemez ise, temerrüt tarihinden itibaren sözleşmenin KİRAYA VEREN tarafından feshedilebileceğini kabul eder. Sözleşmenin feshedildiği tarihte KİRACI, aracı KİRAYA VEREN’e 5 (Beş) gün içinde iade edecektir.

14.4-       Taraflardan birinin işbu sözleşmede yer alan her türlü yükümlülük ve taahhütlerine uygun davranmaması halinde, herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmadan sözleşme fesih edilmiş sayılır. KİRAYA VEREN tarafından süre tanınmış olması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmez sözleşmenin feshi halinde KİRACI, fesih tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde aracı iade edecektir. Sözleşmenin bu şekilde sona ermesi halinde, zarar gören tarafın sözleşme uyarınca yaptığı masraflarıyla her türlü zararının tazminini talep etme hakkı saklı olup, KİRACI, KİRAYA VEREN’in Kiralanan aracı tespit ettiği yerden almasına şimdiden muvafakat eder.

14.5-       KİRAYA VEREN haklı bir sebep göstererek sözleşmenin herhangi bir safhasında, sözleşmeyi yazılı olarak göndereceği tek taraflı fesih beyanı ile her zaman KİRACI’ya bir tazminat, kar kaybı vs. ödemeksizin feshedilebilir ve aracın iadesini isteyebilir.

14.6-       KİRAYA VEREN’in işbu sözleşmede yer alan her türlü yükümlülükleri, KİRACI’nın kira parası ve diğer yükümlülüklerinde temerrüde düşmemesi kaydı ile geçerlidir.

MADDE – 15 SÖZLEŞMENİN DEVRİ:

Bu sözleşme KİRACI tarafından bir başkasına devir ve temlik edilemez. KİRAYA VEREN bu sözleşmeyi, KİRACI’nın haklarına halel gelmemek kaydı ile temlik etme hakkına sahiptir. İşbu sözleşme çerçevesinde KİRACI tarafından KİRAYA VEREN adına yapılacak tüm ödemeler; işbu sözleşmenin KİRAYA VEREN’in belirleteceği banka ve hesap numarasına yapılacaktır. Temlik edilen bu banka hesap numarasına yapılan ödemeler, KİRAYA VEREN’e yapılmış ödeme olarak kabul edilecektir.

MADDE – 16 NETİCE, EKLER:

16.1-    Aşağıda belirtilen ekler, bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır ve birlikte hüküm ifade ederler. Taraflar, zaman içerisinde birlikte imzalayacakları ekler bu sözleşmeye sıra numarası vererek eklenecektir.

16.2-    Damga vergisi KİRACI tarafından ödenecektir.

16.3-    İşbu sözleşme 16 maddeden ve 8 sayfadan ibaret olup taraflarca sözleşmenin 1.Sayfasında bulunan A9 ve A11’de yazılı tarihlerde ve taraflarca 2 (İki) nüsha düzenlenerek imzalanmıştır ve bir nüshası KİRACI’ya teslim edilmiştir.

KİRAYA VEREN:                                                                                                  KİRACI:


© 2022 mayrent.com

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Web sitemizde en iyi deneyimi elde edebilmek için lütfen çerezleri kabul ediniz. Çerez kullanımına izin vermemeniz halinde sitenin bir takım özelliklerini kullanamamanız sonucu doğabilecektir. Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye web sitemizden “Çerezler Hakkında Bilgilendirme” bölümünü ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

X